ပြုပြင်ရန် လမ်းညွန်ချက်များ

LED မှ အချက် မပြပါက

အမျိုးအစားများ: အသံ ပိုစ့်တင်သော နေရက် : 2019-12-25 စာရေးသူ: အဆင့် သက်မှတ်ချက်: 0

LED မှ အချက် မပြပါက


ကွန်ယက် မျှသုံးခြင်းမှ Error တက်ပါက

အမျိုးအစားများ: ချိတ်ဆက်ရန် နှင့် ချိတ်ဆက် ပိုစ့်တင်သော နေရက် : 2019-12-25 စာရေးသူ: အဆင့် သက်မှတ်ချက်: 0

ကွန်ယက် မျှသုံးခြင်းမှ Error တက်ပါက


ဘက်ထရီ အားကုန်မြန်ပါက

အမျိုးအစားများ: အသုံးပြုနေစဥ် အဆင်မပြေမူ ပိုစ့်တင်သော နေရက် : 2019-12-25 စာရေးသူ: အဆင့် သက်မှတ်ချက်: 0

ဘက်ထရီ အားကုန်မြန်ပါက


MMS ပို့လို မရပါက

အမျိုးအစားများ: အသုံးပြုနေစဥ် အဆင်မပြေမူ ပိုစ့်တင်သော နေရက် : 2019-12-25 စာရေးသူ: အဆင့် သက်မှတ်ချက်: 0

MMS ပို့လို မရပါက


OTA update တင်လို့ မရပါက

အမျိုးအစားများ: အသုံးပြုနေစဥ် အဆင်မပြေမူ ပိုစ့်တင်သော နေရက် : 2019-12-25 စာရေးသူ: အဆင့် သက်မှတ်ချက်: 0

OTA update တင်လို့ မရပါက


အားသွင်း မဝင်ပါက

အမျိုးအစားများ: အသုံးပြုနေစဥ် အဆင်မပြေမူ ပိုစ့်တင်သော နေရက် : 2019-12-25 စာရေးသူ: အဆင့် သက်မှတ်ချက်: 0

အားသွင်း မဝင်ပါက


တည်နေရာ မှားနေပါက

အမျိုးအစားများ: ချိတ်ဆက်ရန် နှင့် ချိတ်ဆက် ပိုစ့်တင်သော နေရက် : 2019-12-25 စာရေးသူ: အဆင့် သက်မှတ်ချက်: 0

တည်နေရာ မှားနေပါက


Camera မှာ Touch အလုပ်မလုပ်ပါက

အမျိုးအစားများ: အသုံးပြုနေစဥ် အဆင်မပြေမူ ပိုစ့်တင်သော နေရက် : 2019-12-25 စာရေးသူ: အဆင့် သက်မှတ်ချက်: 0

Camera မှာ Touch အလုပ်မလုပ်ပါက


Alarm/Reminder အလုပ်မ လုပ်ပါက

အမျိုးအစားများ: အသံ ပိုစ့်တင်သော နေရက် : 2019-12-25 စာရေးသူ: အဆင့် သက်မှတ်ချက်: 0

Alarm/Reminder အလုပ်မ လုပ်ပါက


Boot တက် အချိန်ကြာနေပါက

အမျိုးအစားများ: အသုံးပြုနေစဥ် အဆင်မပြေမူ ပိုစ့်တင်သော နေရက် : 2019-12-25 စာရေးသူ: အဆင့် သက်မှတ်ချက်: 0

Boot တက် အချိန်ကြာနေပါက